کواکبیان و غفوری‌فرد به عنوان رئیس و نایب‌رئیس موقت خانه احزاب انتخاب شدند