بهره برداری کامل پالایشگاه هشترود نیازمند تسهیل شرایط اقتصادی است