نظارت خیران در امر تعلیم و تربیت در مدارسی که خود ساخته اند ضروری است