خادم: رقابت‌های لیگ بهترین فرصت برای معرفی پشتوانه‌های کشتی است