خوش خبر : کواچ اهل ریسک نیست/ در هیچ پستی نگرانی نداریم