سناریوی سپاه‌هراسی، به خاطر موفقیت‌ها و قابلیت‌های ممتاز سپاه است