وضعیت اقامه نماز در واحدهای تولیدی قزوین نیازمند آسیب‌شناسی است