محتوای تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان با پیش نویس آن تفاوت دارد