هواپیمای کمک‌های امدادی ایران در صورت دریافت مجوز عازم یمن می‌شود