کاهش ۴ درصدی حجم برداشت آب از 5 سد تامین کننده آب تهران