تشکیل گروه های مردمی برای مبارزه با طالبان در بدخشان