سینمای برگمان را دوست دارم/ جذابیت آدم هایی با ناهنجاری روانی