هاشمی : باید به دنبال کرسی های بین المللی از نظر کیفی باشیم