سفیر ژاپن در ایران: کرمان آثار تاریخی زیاد و صنعت خوبی دارد