دیگر عضو دلواپسان نیستیم / امروز مطمئنیم مسئولین در پی توافق به هرقیمتی هستند