وقتی تیر رسانه های معاند به سنگ می خورد/ جزئیات یک دروغ نخ نما