ديده‌ بان حقوق ‌بشر سوريه: نيمی از سوريه به دست داعش ...