اپلیکیشن های موبایل، آسیبی که کاربران اینترنتی را تهدید می کند