گوشت مورد نیاز اهواز ازشهرهای آبادان، دزفول و شوشتر تامین می شود