ایجاد ۱۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری در شهرهای آذربایجان شرقی