فرماندار اوکیناوا با درخواست بستن پایگاه نظامی آمریکا به واشنگتن می‌رود