کفاشیان: هماهنگی خوبی بین دپارتمان و کمیته داوری برقرار نبود