هواپیمای کمک‌های امدادی ایران در صورت دریافت مجوزعازم یمن می‌شود