معاون سیاسی وزیر کشور: فعالیت خانه احزاب آغاز می شود