نعمت زاده چه نگاهی به سرمایه گذاری های خارجی دارد؟