سپاه و نیروهای مسلح هرگونه تهدید را با پاسخ‌های قاطع‌ و سخت مواجه خواهند ساخت