نشست‌های ارائه مقالات تخصصی هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت آغاز شد