آل‌سعود ابزار دست صهیونیست برای ترویج تفکر خشونت مذهبی در جهان است‌