نماینده زیمبابوه در مسابقات قرآن: مسلمانان زیمبابوه ...