توضیح وزیر کشور درباره «لغو» یا «برگزاری» سخنرانی‌ها