طرح آزمایشی حضور 12 قاری دانش آموز در 12 مسجد اجرا می شود