گردهمایی انجمن های دوستی موجب داد و ستد فرهنگی ایران و فرانسه می شود