حضور پررنگ خیران در مدرسه سازی/ هنوز در تجهیزات آموزشی کمبود داریم