۹ خرداد جلسه مشترک فرمانداران سراسر کشور با حضور رئیس کشور