اضافه شدن بیک‌زاده، بازگشت صادقی و تمرین شاداب تیم ملی