آغاز مرحله جدید بازرسی ستاد صیانت از حقوق شهروندی در همدان