تأخیر در شروع مسابقات/ سردرگمی تماشاگران و تیم‌های شرکت‌کننده