کامیون با ۴۸ میلیون خلافی حین ارتکاب تخلف متوقف شد