مدیر شبکه دو: ارتباط با مرکز پژوهش از دغدغه‌های همیشگی ما است