نیروهای ارتش و قبایل یمنی بر بخشی از خاک عربستان را به تصرف خود درآوردند