غفوری‌فرد: خانه احزاب در چارچوب نظام کار خواهد کرد و کار حزبی نمی ‌کند