هاشمی: ایران خواهان ارتقا نقش غرب آسیا در توسعه ورزش قاره است