کار رسانه ای مسابقات بین المللی قرآن ایران با مالزی قابل مقایسه نیست