اصلاح ساختار صنعتی و بروکراسی اقتصادی کشور ضروری است