پیشنهادات هیئت رئیسه روابط عمومی‌های هرمزگان در شورای اداری مصوب می‌شود