مشمولان غیر غایب، موعد اعزام به خدمت خود را تمدید کنند