محورفعالیت حوزه های علمیه فارس بر مبنای تحقیق و پژوهش است