بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت سمن‌ها در اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد