۳ نفر از کاندیداهای ریاست خانه احزاب به نفع غفوری‌فرد انصراف دادند