نهاوندیان: شرایط داخلی و خارجی برای رونق اقتصادی فراهم است